Lietošanas noteikumi

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “HWI”, 40203037417, "Dižkoki", Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 , turpmāk – HWI vai Pārdevējs un fizisku vai juridisku personu, turpmāk – Pircējs, kurš iegādājas preci, turpmāk – Prece vai izmanto citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, turpmāk - Pakalpojums Interneta vietnē www.hwi.lv, turpmāk – Interneta vietne

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. hwi.lv ir Interneta vietnes un ar to saistīto tiesību īpašnieks, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo Līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod Preces un sniedz Pakalpojumus Pircējam.

1.2. hwi.lv nodrošina Interneta vietnē pieejamo informāciju par Precēm un Pakalpojumiem un pārdod Preci/sniedz Pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem. Piekļūstot Interneta vietnei vai lietojot to, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis Līguma noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.3. Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Interneta vietnē piedāvāto Preci, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.4. Pircējs - rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies un veic pasūtījumu Interneta vietnē. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem hwi.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi. 

1.5. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs apstiprinājis  pasūtījumu: Pircējs ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Pircējam ir pienākums Līguma noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

1.6. hwi.lv ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Interneta vietnē, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Prece pasūtīšanas brīdī.

2. Līguma priekšmets

2.1.  hwi.lv pēc Pircēja pasūtījuma, kurš veikts saskaņā ar Līguma 2.2.2. punktu, apņemas pārdot un piegādāt vai izsniegt struktūrvienībā Interneta vietnē pieejamās Preces, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.2. Pircējs patstāvīgi izvēlas Preces un veic Preču pasūtīšanu un apmaksu saskaņā ar Līguma 3.punkta un 5.punkta noteikumiem, ievērojot zemāk norādīto:

2.2.1. Klients Interneta vietnē iepazīstas ar Preču aprakstu, cenu un tās atbilstību savām prasībām;

2.2.2. Klients izvēlas sev atbilstošo Preci un veic pasūtījuma noformēšanu un apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Interneta vietnē piedāvātajiem apmaksas veidiem.

2.3. hwi.lv apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3. Preces pasūtīšana

3.1. Lai veiktu Preces pirkumu, Pircējs, Interneta vietnē izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.

3.2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:

3.2.1 Jāizvēlas Prece vai Preces, pievienojot tās „Grozam”.

3.2.2. Pēc visu izvēlēto Preču ievietošanas „Grozā”, lapas labajā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest taustiņu „Apskatīt grozu”. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz groza lappusi, kurā iespējams atkārtoti pārskatīt pasūtījumu, dzēst preces no iepirkumu groza un ievadīt kupona kodu, ja tāds ir, kā arī izvēlēties Preces piegādes vai saņemšanas veidu.

3.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Samaksāt”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

3.2.4. Pircējs samaksu par Preci veic, izmantojot internetbankas bankas saiti, un apstiprina maksājumu Pārdevējam.

3.2.5. Pēc Preces apmaksas hwi.lv sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3.3. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt nodrošināts.

3.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

3.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pircēja iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

4. Kuponu izmantošana

4.1. Atlaižu kuponus var iegūt hwi.lv veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook un Instagram), saņemt e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās interneta vidē.

4.2. Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai vienu reizi un tikai iepērkoties Interneta vietnē.

4.3. hwi.lv veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:

4.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;

4.3.2. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi.

4.4. Atlaides kuponi nesummējas, un tie netiek apmainīti pret naudu.

4.5. Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.

4.6. Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi ar derīguma termiņa beigu datumu netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti Interneta vietnē, to derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts.

4.7. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.

4.8. Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz [email protected]

5. Preču cenas un samaksas kārtība

5.1. Preču un pakalpojumu cenas Interneta vietnē ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Interneta vietnē norādītajām piegādes maksām.

5.2. Preču cenas Interneta vietnē norādītas EUR (eiro). Visi maksājumi, kas tiek veikti caur maksājumu apstrādātāju Klix by Citadele , norēķinu valūta ir EUR (eiro).

5.3. Pircējs maksā par precēm, šādos veidos:

5.3.1. izmantojot Latvijas Republikas banku saites  – Swedbank, SEB, Nordea, Citadele.

5.3.2. ar maksājumu karti vai bankas pārskaitījumu, ja pasūtītā prece tiek izņemta klātienē HWI birojā

5.4. Precēm un pakalpojumiem tiek piemērota cena, kas spēkā Interneta vietnē pasūtījuma apmaksas brīdī. 

5.5. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

6. Preču piegāde

6.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu - izņemt preci uz vietas - apņemas izņemt preci 10 kalendāro dienu laikā, pretējā gadījumā pasūtījums tiks anulēts.

6.2. Preces Pircējam var piegādāt HWI vai viņa pilnvarots pārstāvis.

6.3. Pircējs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no piegādātāja.

6.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preci Pircējam 7 (septiņu) darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas dienas. 

6.5. HWI darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots.

6.6. Ja Pircējs norādītajā piegādes adreses nav sastopams, Pārdevējam vai tā pilnvarotajai personai ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

6.7. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā HWI atmaksā Pircējam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

6.8. Pēc preču saņemšanas Pircējs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī HWI pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Pircējs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. 

6.9. Ja HWI neizdodas sazināties ar Pircēju 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, HWI atmaksā Pasūtītājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

6.10. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ HWI nevar nodrošināt Interneta vietnē iegādātās preces piegādi, Pārdevējs atmaksā Pircēja samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Pircējs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, un Pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot HWI iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs nosūta brīvas formas e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected] ar kuru paziņo par vēlēšanos atteikties no Preces, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, adresi un norēķinu konta numuru, kā arī informāciju par preces pasūtīšanas, apmaksas un saņemšanas datumu.

7.3. Pārdevējs saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pircējam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisko paziņojumu uz Pircēja atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

7.4. Uzskatāms, ka Pircējs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Pircēja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Pircējam ir pienākums dokumentāri pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas termiņu.

7.5. Pēc atteikuma pieteikuma nosūtīšanas Pircējs nosūta vai piegādā preci atpakaļ Pārdevējam uz adresi: "Dižkoki", Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Pircējs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

7.6. HWI apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu un preces atgriešanas dienas, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci. Nauda tiks atskaitīta atpakaļ izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu.

7.7. Pircējs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

7.7.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

7.7.2. prece nedrīkst būt bojāta;

7.7.3. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.8. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus.

7.9. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7.10. Sīkāku informāciju par to, kas ir atteikuma tiesības, Pircējs, var iepazīties mājaslapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

8. Atbildība un strīdu risināšana

8.1. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt.

8.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

8.3. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpējo sarunu ceļā. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto iesniegumu/pretenziju par nepamatotu, savukārt Pircējs iesnieguma/pretenzijas atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais strīda risinājums, Pircējam ir tiesības izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas.

8.5. Pircējam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6.  Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras bojājumiem. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

9. Citi noteikumi

9.1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē Līguma noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

9.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē Līguma spēkā esamību.

9.4. Klients noslēdzot Līgumu, apliecina, ka visi Līguma nosacījumi ir skaidri un viņš tos uzņemas pilnā apjomā.